فروش ویژه

اینورتر 

اینورتر
 مبدل جریان مستقیم به متناوب یا اینورتر :به المان‌هایی گفته می‌شود که جریان مستقیم را به جریان متناوب تبدیل می‌کند. فرکانس و سطح ولتاژی تولیدی توسط این قطعه الکترونیکی می‌تواند توسط تقویت کننده‌ها به سطح ولتاژ و فرکانس دلخواه تبدیل گردد.
 مبدل جریان مستقیم به متناوب یا اینورتر :به المان‌هایی گفته می‌شود که جریان مستقیم را به جریان متناوب تبدیل می‌کند. فرکانس و سطح ولتاژی تولیدی توسط این قطعه الکترونیکی می‌تواند توسط تقویت کننده‌ها به سطح ولتاژ و فرکانس دلخواه تبدیل گردد.
بیشتر

زیرشاخه ها

  • اینورتر متصل به شبکه(آن گرید)

    در نیروگاه های تولید برق که متصل به شبکه برق سراسری هستند نیاز است برای تبدیل برق پنلها به برق شهری از اینورترهای متصل به شبکه استفاده کرد .

  • اینورتر منفصل از شبکه( آف گرید)

    در نیروگاه هایی که تولید برق برای مصرف خود را دارند و متصل به شبکه سراسری نیستند از این نوع اینورتر ها استفاده میشود که دارای نوع شبه سینوسی و سینوسی خالص هستند که برای مصارف مختلف استفاده میشود . بدیهی است استفاده از اینورتر با شکل موج سینوسی خالص بسیار بهتر از نوع دیگر است چراکه برقی با فرکانس مشابه برق شهری تولید میکند .