فروش ویژه

اینورتر متصل به شبکه(آن گرید) 

اینورتر متصل به شبکه(آن گرید)

در نیروگاه های تولید برق که متصل به شبکه برق سراسری هستند نیاز است برای تبدیل برق پنلها به برق شهری از اینورترهای متصل به شبکه استفاده کرد .