فروش ویژه

اینورتر منفصل از شبکه( آف گرید) 

اینورتر منفصل از شبکه( آف گرید)

در نیروگاه هایی که تولید برق برای مصرف خود را دارند و متصل به شبکه سراسری نیستند از این نوع اینورتر ها استفاده میشود که دارای نوع شبه سینوسی و سینوسی خالص هستند که برای مصارف مختلف استفاده میشود . بدیهی است استفاده از اینورتر با شکل موج سینوسی خالص بسیار بهتر از نوع دیگر است چراکه برقی با فرکانس مشابه برق شهری تولید میکند .